HAI CỤM CẢNG THÍ ĐIỂM TRUNG CHUYỂN HÀNG HÓA GIỮA CÁC CẢNG TRUNG CHUYỂN QUỐC TẾ

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với hàng trung chuyển giữa các khu vực trung chuyển tại cùng một cảng trung chuyển quốc tế và giữa các cảng trung chuyển quốc tế.

XNK hàng hóa tại cảng Cái Mép-Thị Vải. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, sẽ thực hiện thí điểm hàng hóa trung chuyển được vận chuyển giữa các cảng trung chuyển quốc tế có khu vực trung chuyển áp dụng cho cụm cảng khu vực TP. Hồ Chí Minh và Cái Mép-Thị Vải để XK.

Thủ tục hải quan được thực hiện theo quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản có liên quan. Cụ thể, về hồ sơ hải quan được thực hiện theo quy định về hồ sơ hải quan đối với hàng hóa quá cảnh tại khoản 2 Điều 42 Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ). Về thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập tại khoản 1 Điều 51 về tại  Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, quy trình ban hành kèm theo Quyết định 1966/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan và các văn bản khác có liên quan. 

Bên cạnh đó, hàng hóa trung chuyển nêu trên phải chịu sự điều chỉnh về chính sách mặt hàng như đối với hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam theo quy định tại Điều 40 Nghị định 187/2013/NĐ-CP.

Trong công văn gửi tới cục hải quan các tỉnh, thành phố, Bộ Tài chính cũng hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa trung chuyển giữa các khu vực trung chuyển tại cùng một cảng trung chuyển quốc tế. 

Cụ thể, hàng hóa trung chuyển được vận chuyển giữa các khu vực lưu giữ hàng hóa trung chuyển trong cùng một cảng biển do các chi cục hải quan khác nhau quản lý nhưng đều thuộc một cục hải quan tỉnh, thành phố để XK.

Về thủ tục hải quan, DN kinh doanh cảng trung chuyển lập Bản kê hàng hóa đóng trong container trung chuyển (3 bản theo mẫu số 21/BKTrC/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính) gửi cho chi cục hải quan nơi hàng hóa trung chuyển vận chuyển đi. 

Chi cục Hải quan nơi hàng hóa trung chuyển vận chuyển đi và chi cục hải quan nơi hàng trung chuyển vận chuyến đến sẽ thực hiện các bước thủ tục kiểm tra hồ sơ và hàng hóa trung chuyển.

DN kinh doanh dịch vụ trung chuyển lập và kê khai số container không phải kê khai số seal.

Trước đó, những vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa trung chuyển xuất phát từ quy định tại Điều 44 Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ: “Hàng hóa trung chuyển là hàng hóa từ nước ngoài đưa vào khu vực trung chuyển, sau đó được đưa ra nước ngoài trực tiếp từ khu vực trung chuyển này; không được vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam để XK qua cửa khẩu khác trừ trường hợp thực hiện theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hàng hóa trung chuyển được đưa ra nước ngoài toàn bộ hoặc từng phần của lô hàng đã chuyển vào cảng”.

Vì quy định này, hàng hóa trung chuyển quốc tế không được phép vận chuyển qua lại giữa các cảng biển quốc tế trong lãnh thổ Việt Nam để XK trừ trường hợp thực hiện theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Điều này đã tác động trực tiếp đến việc kinh doanh của các hãng tàu, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các cảng biển quốc tế của Việt Nam.

Chính vì vậy, Bộ Tài chính đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ vướng mắc cho việc vận chuyển hàng hóa trung chuyển giữa các cảng trung chuyển quốc tế. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đồng ý đề nghị của Bộ Tài chính về việc thí điểm hàng hóa trung chuyển được vận chuyển giữa các cảng biển quốc tế có khu vực trung chuyển áp dụng cho cụm cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Cái Mép-Thị Vải để XK. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan để thực hiện, đảm bảo quản lý chặt chẽ. 

Đồng thời, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP, đảm bảo phù hợp, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của DN.

N.Linh