ĐƯỢC NỘP DẦN TIỀN THUẾ NỢ NẾU CÓ BẢO LÃNH CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

(HQ Online)- Trường hợp DN có nợ tiền thuế bị cưỡng chế nhưng không có khả năng nộp một lần và có đề nghị nộp dần thì được nộp số thuế nợ trong thời hạn tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nếu có bảo lãnh của tổ chức tín dụng.

CBCC Chi cục Hải quan Phó Bảng, Cục Hải quan Hà Giang hướng dẫn chính sách thuế cho DN. Ảnh: T.Trang.

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trước đề nghị của Công ty CP Chế biến thực phẩm Thiên Hồng về việc đăng ký tờ khai NK trong thời gian bị cưỡng chế thuế.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại Điều 48 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định: “Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế đó, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế”.

Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 (sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 92 Luật Quản lý thuế) quy định: “Chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với trường hợp người nộp thuế được cơ quan quản lý thuế cho phép nộp dần tiền nợ thuế trong thời hạn không quá mười hai tháng, kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế. Việc nộp dần tiền nợ thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và phải có bảo lãnh cùa tố chức tín dụng, Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.”

Cũng quy định về nội dung này, tại Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế thì:”Người nộp thuế thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, nhưng không có khả năng nộp đủ số thuế nợ trong một lần thì được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nếu có bảo lãnh của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật về số tiền thuế nợ đề nghị nộp dần và cam kết tiến độ thực hiện nộp dần tiền thuế nợ, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước”.

Căn cứ quy định trên, trong thời gian giải quyết khiếu nại, Công ty vẫn phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp (nếu có) theo quy định. Trường hợp Công ty có nợ tiền thuế bị cưỡng chế nhưng không có khả năng nộp 1 lần tiền thuế và có đề nghị nộp dần tiền thuế nợ thì được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nếu có bảo lãnh của tổ chức tín dụng về số tiền thuế nợ. 

Điều kiện, hồ sơ, thẩm quyền, thời hạn giải quyết, thời gian nộp dần tiền thuế nợ được quy định cụ thể tại Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013, khoản 3 Điều 3 Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ và Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Hải Nam