BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN 28 TTHC TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4

(HQ Online)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.

Công chức Chi cục Hải quan Bắc Ninh làm thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: Hữu Linh
Danh mục gồm 707 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Trong đó, có 354 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các bộ, ngành thực hiện trong năm 2017.

Theo đó, Bộ Tài chính thực hiện 28 thủ tục hành chính; Bộ Y tế thực hiện 85 thủ tục hành chính; Bộ Văn hóa, thể thao và  Du lịch thực hiện 74 thủ tục hành chính; Bộ Giao thông vận tải thực hiện 56 thủ tục hành chính…

Đối với Bộ Tài chính, một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cần thực hiện là: đăng ký giá của các DN thuộc danh sách đăng ký giá của Bộ; các thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, Giấy chứng nhân đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán; đăng ký thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng…

Trong đó, lĩnh vực Hải quan phải thực hiện 2 thủ tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là: Nhóm liên quan đến phân loại, xác định trước mã số, xác định trước xuất xứ, khai báo, tham vấn, xác định trị giá; nhóm liên quan đến miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế, bảo lãnh thuế.

Về dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, Bộ Tài chính phải thực hiện một số nhiệm vụ như: các thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán; nộp thuế điện tử đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản; hoàn thuế…

Ngoài ra, quyết định của Thủ tướng cũng đặt ra những nhiệm vụ, yêu cầu cho việc vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2017.

Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ ban hành hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xác định thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; xây dựng và đưa vào vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2017; hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích hợp các dịch vụ công trực tuyến vào Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xây dựng, triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ và cấp tỉnh theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật về kết nối, tích hợp dịch vụ công để bảo đảm tích hợp tất cả các dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin về công dân theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (QCVN:109/2017/BTTTT).

Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, vận hành Cổng thanh toán tập trung để thanh toán các khoản phí, lệ phí và các khoản nộp ngân sách nhà nước khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến…

Hương Dịu

Nguồn: http://www.baohaiquan.vn/