HÀNG NK ĐỂ GÓP VỐN KHÔNG PHẢI NỘP THUẾ GTGT

(HQ Online)- DN góp vốn bằng tài sản NK để thành lập DN thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định tại điểm a Khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cảng Cái Lân, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: T.Trang.

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan trước kiến nghị của Công ty TNHH Liên doanh Nghị Phong về việc NK máy móc thiết bị về Việt Nam để góp vốn không phải nộp thuế GTGT khâu NK.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại Điều 2 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT quy định về đối tượng chịu thuế thì: Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.

Bên cạnh đó, tại Điều 3 Thông tư 219/2013/TT-BTC cũng quy định: “Người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân NK hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT (sau đây gọi là người nhập khẩu) bao gồm…”

Như vậy, theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì khi NK hàng hóa vào Việt Nam, DN phải nộp thuế GTGT khâu NK, trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 của Thông tư này. Sau đó, DN góp vốn bằng tài sản NK đó để thành lập DN thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định tại điểm a Khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Thu Trang