RÚT NGẮN THỜI GIAN LÀM THỦ TỤC VỀ HOÁ ĐƠN

(HQ Online)- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong lĩnh vực sử dụng hoá đơn, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

Thời hạn giải quyết của cơ quan Thuế từ 5 ngày xuống còn 2 ngày làm việc trong việc tạo hoá đơn tự in của DN mới thành lập. Ảnh Internet.

Theo đó, quy định rút ngắn về thời hạn giải quyết của cơ quan Thuế đối với một số thủ tục về hoá đơn của người nộp thuế, cụ thể như sau:

Thông tư sửa đổi, bổ sung về thời hạn giải quyết của cơ quan Thuế từ 5 ngày xuống còn 2 ngày làm việc trong việc tạo hoá đơn tự in của DN mới thành lập. Theo quy định mới, DN mới thành lập có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in và được cơ quan Thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện. 

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của DN, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của DN .Trường hợp sau 2 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì DN được sử dụng hóa đơn tự in.

Về thời hạn ra thông báo của cơ quan Thuế, Thông tư sửa đổi, bổ sung về việc sử dụng hoá đơn đặt in từ 5 ngày xuống còn 2 ngày làm việc, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in. Trường hợp sau 2 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì DN được sử dụng hóa đơn đặt in.

Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung quy định về thời hạn gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu đến cơ quan Thuế trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn từ 5 ngày làm việc xuống còn 2 ngày; đồng thời bỏ quy định về thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký thông báo phát hành hoá đơn phải gửi thông báo đến cơ quan Thuế.

Ngoài ra, Thông tư bỏ quy định về việc kiểm tra tình hình sử dụng hoá đơn, tình hình kê khai nộp thuế của người nộp thuế đối với các lần mua hoá đơn sau. 

Cụ thể: Cơ quan Thuế bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh theo tháng. Số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh lần đầu không quá một quyển năm mươi số cho mỗi loại hóa đơn. 

Trường hợp chưa hết tháng đã sử dụng hết hóa đơn mua lần đầu, cơ quan Thuế căn cứ vào thời gian, số lượng hóa đơn đã sử dụng để quyết định số lượng hóa đơn bán lần tiếp theo. Đối với các lần mua hóa đơn sau, căn cứ đề nghị mua hóa đơn trong đơn đề nghị mua hóa đơn, cơ quan Thuế giải quyết bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày, số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh không quá số lượng hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan Thuế bán cho hộ, cá nhân kinh doanh hóa đơn lẻ một số theo từng lần phát sinh và không thu tiền.

Thông tư số số 37/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 12/06/2017.

Minh Anh