DỰ KIẾN BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ THỜI ĐIỂM PHÂN LUỒNG TỜ KHAI HẢI QUAN

(HQ Online)- Đây là một trong các điểm mới tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK đang được Tổng cục Hải quan lấy ý kiến cộng đồng DN.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Theo Tổng cục Hải quan, xuất phát từ những vướng mắc, bất cập trong thực tế triển khai thực hiện các quy định liên quan đến thủ tục hải quan, cần thiết phải sửa đổi một số quy định để đảm bảo tính minh bạch như: Hồ sơ hải quan, hồ sơ người khai hải quan phải lưu giữ để phục vụ viê%3ḅc kiểm tra hải quan, viê%3ḅc khai sửa đổi bổ sung…; đồng thời cũng bổ sung mô%3ḅt số quy định nhằm tăng cường công tác quản lý, như: thời điểm phân luồng tờ khai hải quan, thông báo hợp đồng gia công, báo cáo quyết toán đối với hàng gia công, SXXK…

Cụ thể, dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 19 Thông tư 38/2015/TT-BTC như sau: 

“Thời điểm thông báo kết quả phân luồng tờ khai hải quan:

Đối với hàng hóa XK: Cơ quan Hải quan thông báo kết quả phân luồng trên hệ thống ngay sau khi tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra thông tin trên tờ khai hải quan.

b) Đối với hàng hóa NK: 

b.1) Đối với hàng hóa NK lưu giữ tại cửa khẩu cảng biển, cảng hàng không: Cơ quan Hải quan thông báo kết quả phân luồng trên hệ thống ngay sau khi hàng hóa được tập kết tại khu vực kho bãi cảng theo thông báo của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi; 

Trường hợp hàng hóa NK không tâ%3ḅp kết tại cửa khẩu cảng biển, cảng hàng không thì cơ quan Hải quan thông báo kết quả phân luồng ngay sau khi phương tiện vận tải chuyên chở hàng hóa đến cửa khẩu theo thông báo của đại diện hãng vận chuyển trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

b.2) Đối với hàng hóa NK qua các cửa khẩu khác: Cơ quan Hải quan thông báo kết quả phân luồng trên hệ thống ngay sau khi hải quan cửa khẩu nhập xác nhận hàng hóa đã đến cửa khẩu nhập trên hệ thống.

N.Linh

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO THÔNG TƯ MỚI VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN

(HQ Online)-Có 11 nhóm vấn đề về thủ tục hải quan trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK đang được lấy ý kiến rộng rãi cộng đồng DN và người dân.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Các nhóm vấn đề về thủ tục hải quan đang được lấy ý kiến gồm: Hồ sơ hải quan; nộp hồ sơ hải quan dưới dạng điện tử; khai hải quan; thời điểm thông báo kết quả phân luồng tờ khai; thời điểm nộp giấy phép khi thực hiện thủ tục hải quan; khai bổ sung hồ sơ hải quan; hủy tờ khai hải quan; đưa hàng về bảo quản; giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK ; quản lý hàng hóa gia công, sản xuất XK, DN chế xuất.

Chẳng hạn, quy định về nộp, xác nhận và sử dụng các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, hồ sơ thuế (tại Điều 3 Thông tư 38/2015/TT-BTC) có một số điểm được sửa đổi, bổ sung như sau: “1. Người khai hải quan, người nộp thuế không phải nộp tờ khai hải quan hàng hóa XK, NK (sau đây gọi tắt là tờ khai hải quan) khi đề nghị cơ quan Hải quan thực hiện các thủ tục giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa, gia hạn nộp thuế, nộp dần tiền thuế nợ, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, trừ trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy.

2. Các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, hồ sơ khai bổ sung, hồ sơ thông báo Danh mục hàng hoá miễn thuế, hồ sơ báo cáo sử dụng hàng hóa miễn thuế, hồ sơ, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, hồ sơ đề nghị xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa, hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế, hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ, hồ sơ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, hồ sơ đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Trường hợp theo quy định phải nộp bản chính thì người khai hải quan phải nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính cho cơ quan hải quan. 

Khi kiểm tra hồ sơ, cơ quan Hải quan căn cứ vào các thông tin và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để kiểm tra, đối chiếu và lưu trữ”…

Về hồ sơ hải quan, dự thảo thông tư bổ sung quy định “Hồ sơ người khai hải quan phải lưu giữ:

1. Hồ sơ hải quan gồm: 

a) Tờ khai hải quan hàng hóa XK, NK;

b) Giấy phép XK, NK đối với hàng hóa phải có giấy phép;

c) Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật;

d) Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các hình thức có giá trị tương đương;

đ) Chứng từ xác nhận tổ chức, cá nhân đủ điều kiện XK hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư: 01 bản chụp;

e) Chứng từ xác nhận hàng hóa đủ điều kiện XK theo quy định của pháp luật chuyên ngành: 01 bản chụp;;

g) Hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán;

h) Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương;

i) Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa;

k) Phiếu đóng gói hàng hóa (nếu có);

l) Tài liệu kỹ thuật, catalogue, bản phân tích thành phần, chứng thư giám định liên quan đến hàng hóa XK, NK (nếu có);

m) Danh mục máy móc thiết bị và Phiếu theo dõi trừ lùi khi khai báo mã số đối với trường hợp phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, 85 và 90 của Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam và trường hợp phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời;

n) Sổ, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;

o) Quy trình sản xuất; các quy trình kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp (nếu có); Kế hoạch sản xuất; Báo cáo quyết toán nhập-xuất-tồn về tình hình sử dụng nguyên liệu vật tư, máy móc, thiết bị, hàng hóa XK và chứng từ, tài liệu liên quan đến định mức thực tế để gia công, sản xuất sản phẩm XK.

p) Các chứng từ, hồ sơ có liên quan đến việc kiểm tra, xác định trị giá hải quan theo quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;

q) Hồ sơ liên quan đến việc miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế XK, thuế NK, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường.

2. Người khai hải quan chịu trách nhiệm lưu giữ bản chính các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan quy định tại khoản 1 Điều này, nộp, xuất trình cho cơ quan Hải quan khi kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành. Trường hợp đã nộp bản chính cho cơ quan Hải quan thì phải lưu bản sao hoặc trường hợp cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và các tổ chức có liên quan thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến hàng hóa XK, NK thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia thì người khai hải quan lưu giữ dưới dạng điện tử hoặc chuyển đổi ra chứng từ giấy theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.”…

N.Linh