THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ ĐÃ QUA SỬ DỤNG THUỘC DIỆN CẤM NK

(HQ Online)- Báo Hải quan nhận được câu hỏi của bạn đọc hỏi về việc muốn nhập các hàng thiết bị điện tử từ Nhật Bản và chính sách thuế nhập khẩu mặt hàng này. 

Một lô hàng điện lạnh, điện gia dụng cấm nhập khẩu bị cơ quan Hải quan phát hiện tại cảng Quốc tế Tân Cảng – Cái Mép (TCIT). Ảnh: Nguyễn Huế.

Liên quan đến câu hỏi của bạn đọc, Tổ tư vấn Báo Hải quan xin tư vấn như sau:

Căn cứ Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thì sản phẩm điện tử đã qua sử dụng thuộc diện cấm nhập khẩu.

Đề nghị bạn đọc nghiên cứu Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm NK (Ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ) để thực hiện theo đúng quy định. Danh mục này áp dụng cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa mậu dịch, phi mậu dịch; xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại khu vực biên giới; hàng hóa viện trợ Chính phủ, phi Chính phủ.

Tổ tư vấn pháp luật