MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN SẼ ĐƯỢC SỬA ĐỔI

(HQ Online)- Để tránh phiền hà cho người khai hải quan khi bị kiểm tra sau thông quan liên tục đối với các lô hàng tương tự nhau, Tổng cục Hải quan đang đề xuất bổ sung một số quy định vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư-gia công (Hải quan Hà Nội). Ảnh: N.Linh

Liên quan đến nhóm vấn đề kiểm tra sau thông quan trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC, Tổng cục Hải quan đang đề xuất một số điểm mới. 

Theo đó, dự kiến sửa đổi khoản 1, 2 Điều 142 tại Thông tư 38/2015/TT-BTC theo hướng chi tiết các trường hợp kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan Hải quan và quy định cụ thể “Chi cục trưởng chi cục hải quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra đối với các hồ sơ hải quan đã thông quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hàng hóa được thông quan đến ngày ký ban hành Quyết định kiểm tra, thuộc các trường hợp có dấu hiệu vi phạm do bộ phận trong thông quan chuyển sang”.

Để tránh phiền hà cho người khai hải quan khi bị kiểm tra sau thông quan liên tục đối với các lô hàng tương tự nhau, Tổng cục Hải quan đề xuất bổ sung quy định vào Thông tư các nội dung như sau:

Trường hợp kiểm tra sau thông quan tại chi cục hải quan, cơ quan Hải quan chấp nhận khai báo của người khai hải quan thì không ban hành quyết định kiểm tra đối với các hồ sơ hải quan của các lô hàng tương tự (của cùng người khai hải quan) nếu các hồ sơ tương tự không có dấu hiệu nghi vấn khác hoặc tình tiết mới phát sinh.

Trường hợp kiểm tra sau thông quan tại Chi cục Hải quan, cơ quan Hải quan phát hiện vi phạm, có xử lý về thuế thì thông báo cho người khai hải quan thực hiện khai bổ sung đối với hồ sơ hải quan của các lô hàng tương tự trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả kiểm tra. Quá thời hạn trên mà người khai hải quan không khai bổ sung thì cơ quan hải quan xử lý về thuế theo quy định.

Hiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC đang được Tổng cục Hải quan lấy ý kiến các hiệp hội DN Việt Nam, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan. 

Được biết, trong các ngày 10 và 15/3, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức hội thảo lấy ý kiến các DN, hiệp hội DN XNK lần lượt tại phía Bắc và phía Nam đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC; đồng thời tại hội thảo Tổng cục Hải quan cũng lấy ý kiến về dự thảo Thông tư về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa XK, NK (thông tư mới hướng dẫn Luật Hải quan).

N.Linh
Comments for this post are closed.