Khai báo trong trường hợp nhiều tờ khai XK, NK chung container

(HQ Online)- Với trường hợp DN khai báo nhiều tờ khai XK, NK chung container, cách thức khai báo các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai như thế nào? Các bước thực hiện đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể.

Hàng hóa XNK ở cảng Green Port, Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Theo đó, trường hợp hàng đóng trong một hoặc nhiều container nhưng phải khai nhiều tờ khai do vượt quá 50 dòng hàng hoặc khai theo một hoặc nhiều vận đơn của cùng một chủ hàng: Với tiêu chí “số tờ khai đầu tiên”, tại ô 1: Đối với tờ khai đầu tiên nhập vào chữa “F”, từ tờ khai thứ 2 trở đi thì nhập số tờ khai đầu tiên. Ô 2: Nhập số thứ tự của tờ khai trên tổng số tờ khai của lô hàng. Ô 3: Nhập tổng số tờ khai của lô hàng.

Với tiêu chí “Mã hiệu phương thức vận chuyển”: nhập là mã 2 (container đường biển).

Danh sách container: Khai báo tại tờ khai đầu tiên.

Trường hợp hàng đóng chung container của nhiều chủ hàng chia tách, đóng ghép ngoài CFS, công chức hải quan giám sát thực hiện theo các trường hợp cụ thể: Trường hợp tất cả các tờ khai thuộc container đã được khai báo đầy đủ và đã đủ điều kiện qua khu vực giám sát thì hướng dẫn người khai hải quan liên hệ với DN cảng để làm tiếp thủ tục xác nhận hàng qua khu vực giám sát theo quy định.

Trường hợp một trong các tờ khai thuộc container chưa đủ điều kiện qua khu vực giám sát (cho dù thông tin của các tờ khai đã đủ điều kiện qua khu vực giám sát đã gửi cho hệ thống của cảng hay chưa) thì sử dụng chức năng trên Hệ thống của DN cảng để dừng container và hướng dẫn người khai hoàn thiện thủ tục hải quan cho các tờ khai còn lại. Sau khi người khai xuất trình đầy đủ tờ khai và xác định tất cả các tờ khai đủ điều kiện qua khu vực giám sát thì bỏ dừng trên Hệ thống của cảng.

N.Linh
Nguồn: http://www.baohaiquan.vn/
Comments for this post are closed.